Aktion Österbotten   Aktion Österbotten   Logo
kontakt   kontakt
dokument   dokument
forum   forum
DAGSMARK
DAGSMARK UF FAKTA OM DAGSMARK BY AKTUELLT GÄSTBOK
Kristinestad   På svenska  Suomeksi   In English    Skriv ut sidan
DAGSMARK UF
MAJBO & uthyrning
Historia
Pidro
Styrelsen
Kontaktuppgifter
Verksamhetsberättelser
DUF:s Fond
Stipendiater
Fondkortet
Klubbrummet
Projekt
Trampkampen
Majbolänken för damer
Papron-skidning
Majbo FF
Detta har hänt
Händelsekalender
Verksamhetsplan
NYHETER
På gång

  

Stadgar för

Dagsmark Ungdomsförenings fond 

 

Instiftad till minne av Einar Båsk

 

 

Fondens syfte. 

Fonden är instiftad till minne av Einar Båsk. Den årliga avkastningen av fondens kapital skall användas för att ekonomiskt stöda och uppmuntra en eller flera ungdomar, som är representativa för Dagsmark Ungdomsförening och Dagsmark by, i form av stipendium.

 

Fondens skötsel. 

För skötseln av fondens medel och administration utses av Dagsmark Ungdomsförening r.f:s årsmöte tre (3) sysslomän, vilka innehar uppdraget för tre (3) år i taget. Föreningens styrelse har vid överföringen av fondens medel utsett sysslomän för de tre första åren. Nästa gång väljs sysslomännen  av årsmöte år 2004, och därefter väljs de med 3 års mellanrum.  Fondens sysslomän väljs så, att en av dessa är styrelsemedlem och två är utom styrelsen för Dagsmark Uf.

 

Sysslomännens befogenheter och uppgifter. 

Fondens grundkapital är 20.000 (tjugotusen) mark. Sysslomännen åligger att omsorgsfullt sköta fondens medel och angelägenheter. Sysslomännen kan för fondens del emottaga nya medel i form av gåvor, testamenten och donationer.

Sysslomännen åligger att årligen förverkliga fondens syfte genom att utse en eller flera ungdomar att emottaga stipendium ur fondens medel.

Sysslomännen äger det oaktat inte rätt, att utdela stipendium ur fondens grundkapital, utan uttryckligen av fondens avkastning.

Fonden skall redovisas årligen för årsmötet.

 

Upplösning av fonden. 

Fonden kan upplösas endast genom att Dagsmark Ungdomsförening r.f:s medlemmar på ett för ändamålet skilt sammankallat medlemsmöte fattar beslut om detta med ett beslut, som bör stödas av minst ¾ av de på nämnda medlemsmöte närvarande medlemmarna.  I kallelsen till det extra medlemsmötet bör uttryckligen omnämnas beslutsförslaget.

 

Om fonden upplöses överförs skötseln av fondens medel på DUF:s styrelse, vilken åligger att så långt det är möjligt ändå fullfölja fondens ursprungliga syfte.

 

 

Ansvarig utgivare: Dagsmark Ungdomsförening r.f.     Senast modifierad: 4.2.2005